DMCA Policy – Chính sách bản quyền ( DMCA )

Chúng tôi luôn tuân thủ theo Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi bất kỳ thông báo vi phạm nào và thực hiện hành động phù hợp theo DMCA và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên www.huanvm.com hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả về thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xoá tài liệu này, bạn phải cung cấp một thông báo bằng văn bản để biết chi tiết các thông tin được liệt kê trong phần sau.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch trên trang của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn.


Chúng tôi đề nghị trước tiên bạn nên liên hệ với một luật sư để được trợ giúp pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền:

 • Cung cấp bằng chứng của người được uỷ quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc để chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
 • Bạn phải xác định chi tiết đầy đủ về tác phẩm có bản quyền đã tuyên bố đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm trong đó
 • Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ bản quyền, đại lý hoặc pháp luật của chủ bản quyền cho phép.
 • Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới hình phạt của tội khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền được cho là bị vi phạm.
 • Phải được người có thẩm quyền ký tên để hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền được cho là bị vi phạm.

Gửi thông báo vi phạm đến: [email protected]

Vui lòng đợi tối đa một tuần để có phản hồi qua email.

Lưu ý rằng gửi email khiếu nại của bạn cho các bên khác như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không tiến hành yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm do khiếu nại không được nộp đúng.


Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) and other applicable intellectual property laws.

If your copyrighted material has been posted on www.huanvm.com or if hyperlinks to your copyrighted material are returned through our search engine and you want this material removed, you must provide a written communication that details the information listed in the following section.

Please be aware that you will be liable for damages (including costs and attorneys’ fees) if you misrepresent information
listed on our site that is infringing on your copyrights.

We suggest that you first contact an attorney for legal assistance on this matter.


The following elements must be included in your copyright infringement claim:

 • Provide evidence of the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
 • Provide sufficient contact information so that we may contact you. You must also include a valid email address.
 • You must identify in sufficient detail the copyrighted work claimed to have been infringed and including at least one search term under which the material appears in huanvm.com search results.
 • A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.
 • A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
 • Must be signed by the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly being infringed.

Send the infringement notice to:  [email protected]

Please allow up to a week for an email response.

Note that emailing your complaint to other parties such as our Internet Service Provider will not expedite your request and may result in a delayed response due to the complaint not being filed properly.